Regulamin zakupu i zwrotu towarów - Przyjaciele Kawy
Zaoszczędź więcej! „Caprissimo Espresso“ tylko 44,99 zł
 1. Definicje:
  1. Sprzedający –“Przyjaciele Kawy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1231291630, numer statystyczny REGON 360117111. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:witamy@przyjacielekawy.pl, telefonu +48 664 722 522 oraz profilu na Facebooku, pod adresem internetowym https://www.facebook.com/PrzyjacieleKawy/
  2. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, nabywająca towary od Sprzedającego; niepełnoletnia osoba fizyczna (od 14 do 18 lat), posiadająca zgodę rodziców lub opiekuna prawnego (z wyjątkiem, gdy dysponuje dochodami własnymi); osoba prawna lub upoważniony przedstawiciel wymienionych osób;
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady kupna – sprzedaży, tworzenia relacji, spis praw, obowiązków i odpowiedzialności między Kupującym i Sprzedającym;
  4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w momencie sprzedaży;
  5. Sklep Internetowy – serwis/sklep internetowy Sprzedającego (PrzyjacieleKawy.pl), za pośrednictwem którego Kupujący może identyfikować Sprzedającego (dane kontaktowe, informacje o warunkach płatności i dostawy) oraz złożyć zamówienie (dokonać zakupu); Sklep – sklep fizyczny sieci Sprzedającego (PrzyjacieleKawy) – punkt sprzedaży stanowiący część znajdującej się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sieci handlowej Sprzedającego;
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę produktów.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Zasady tego Regulaminu są prawnie wiążące dla obu stron, określające prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, zasady zakupu i płatności, warunki dostawy, procedurę zwrotu, odpowiedzialność stron oraz inne przepisy związane z zakupem – sprzedażą towarów nabywanych od Sprzedającego.
  2. Kupujący, składający Zamówienie Sprzedającemu, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że to zrobił, kiedy podaje dane wymagane do zawarcia Umowy i dostarczenia Zamówienia.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z uwzględnieniem wymogów ustawowych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Moment zawarcia umowy:
  1. Umowa między Kupującym i Sprzedającym zostaje zawarta gdy:
   1. Kupujący składa zamówienie w Sklepie Internetowym, podaje dane niezbędne do zawarcia Umowy i dostarczenia Zamówienia oraz klika na pole “Kupuję”;
   2. Klient, kupujący przez telefon, podaje Sprzedającemu dane niezbędne do dokonania Zamówienia, zawarcia Umowy i wykonania dostawy;
   3. Kupujący przedstawia Zamówienie i dokumenty niezbędne kredytodawcy do sporządzenia umowy kredytowej (w przypadku zakupu na raty).
 4. Prawa Kupującego:
  1. Kupujący ma prawo kupować produkty od Sprzedającego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni (licząc od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący musi zawiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy spredaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysyłając pismo pocztą na adres Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Kupujący może skorzystać z prawa określonego w punkcie 4.2 Regulaminu tylko w wypadku, jeśli produkt nie został uszkodzony, w żaden sposób nie został zmieniony jego wygląd i nie był używany.
  4. W przypadku, gdy Kupujący nabywa komplet towarów od Sprzedającego zgodnie z Regulaminem, a następnie chce odstąpić od Umowy sprzedaży według punktu 4.2, to jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu cały komplet produktów. W przypadku, gdy co najmniej jeden z produktów znajdujących się w komplecie nie spełnia wymagań ustanowionych w punkcie 11.3, Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu kompletu towarów.
 5. Obowiązki Kupującego:
  1. Kupujący ma obowiązek zapłacić za produkty i przyjąć je zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Kupujący w Sklepie Internetowym zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych warunków określonych w Sklepie Internetowym, a także przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Prawa Sprzedającego:
  1. Sprzedający ma prawo, według własnego uznania, określać minimalną wielkość Zamówienia, to znaczy, minimalną kwotę Zamówienia, przy której dostawa Zamówienia Klienta będzie wykonana nieodpłatnie. Wysokość tej kwoty jest podana przy warunkach dostawy Sprzedającego.
  2. Jeśli Kupujący stara się zaszkodzić stabilności i bezpieczeństwu pracy Sklepu Internetowego lub nie przestrzega swoich obowiązków, Sprzedający ma prawo natychmiast i bez uprzedzenia zawiesić lub ograniczyć jego dostęp do Sklepu Internetowego.
  3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na formę płatności określoną w punkcie 8.1.3 Regulaminu – gotówka w momencie dostawy, Sprzedawca, jeśli ma wątpliwości co do informacji podanych w Zamówieniu, kontaktuje się z Kupującym w podanych przez niego “kontaktach”. Sprzedawca ma prawo, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego, do anulowania Zamówienia, jeżeli nie zdoła się skontaktować z Kupującym w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.
 7. Obowiązki Sprzedającego:
  1. Sprzedający zobowiązuje się do stworzenia Kupującemu możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania prywatności Kupującego i przysługującego mu prawa o ochronie danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Kupującego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 12 Regulaminu i zgodnie z przepisami prawa RP.
  3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówione produkty pod wskazany przez niego adres, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 Regulaminu.
  4. Jeśli Sprzedający, z ważnych powodów, nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego produktu, zobowiązuje się do zaoferowania analogicznego produktu, o jak najbardziej podobnych właściwościach. Jeśli Kupujący odmówi przyjęcia analogicznego produktu o jak najbardziej podobnych właściwościach, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu zapłaconą kwotę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, jeśli płatność była dokonana z góry.
  5. Jeśli Kupujący skorzysta z prawa opisanego w punkcie 4.2. Regulaminu, zgodnie z warunkami punktu 4.4, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania zwracanego towaru.
 8. Procedury i terminy płatności za towary:
  1. Kupujący może dokonać płatności za towary na jeden z następujących sposobów:
   1. Bankowość elektroniczna – to opłata za towary z góry, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z którego korzysta Kupujący. Płacąc w ten sposób, w systemie bankowym jest generowana płatność Kupującego za jego Zamówienie. Kupujący przekazuje pieniądze do określonego banku, na konto Sprzedającego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku spoczywa na banku, ponieważ wszystkie operacje pieniężne są dokonywane w systemie bankowości elektronicznej banku.
   2. Przelew bankowy – to opłata za towary z góry, gdzie Kupujący dokonuje przelania środków pieniężnych ze swojego konta bankowego na konto Sprzedającego, według sumy Zamówienia.
   3. Gotówka – płatność w momencie dostarczenia/odebrania towarów – Kupujący płaci Sprzedającemu za towar odbierając go fizycznie w sklepie lub płaci upoważnionej osobie (kurierowi) w momencie dostarczenia/odebrania towaru. W tym wypadku prosimy o odliczenie należnej kwoty, gdyż kurier nie zawsze dysponuje odpowiednią ilością pieniędzy, żeby wydać resztę.
   4. Karta płatnicza – Kupujący płaci Sprzedającemu za towar w momencie jego fizycznego zakupu w Sklepie stacjonarnym; zapłata kartą płatniczą online – forma płatności obsługiwana przez PayPro S.A.
   5. Przelew bankowy po dostarczeniu towaru – Kupujący dokonuje przelewu środków pieniężnych na konto Sprzedającego, po otrzymaniu towarów. Dokonuje tego w czasie określonym w podpisanej wcześniej ze Sprzedającym umowie o współpracy.
 9. Dostawa i odbiór towarów:
  1. Kupujący, zamawiając towary, może poprosić o dostarczenie ich pod wskazany adres, tzn. skorzystać z usług upoważnionej przez Sprzedającego firmy kurierskiej lub osobiście odebrać zamówione towary w Sklepie Sprzedającego.
  2. Dostawa towarów do Kupującego:
   1. Kupujący, korzystający z usługi dostarczenia zamówionych towarów, jest zobowiązany do podania dokładnego adresu, pod który przesyłka ma zostać dostarczona.
   2. Kupujący zobowiązuje się odebrać przesyłkę osobiście, albo wskazać upoważnioną do tego osobę, w momencie dokonywania Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący lub upoważniona przez niego osoba nie może odebrać przesyłki, a produkty zostały dostarczone pod wskazany adres i zgodnie z innymi danymi podanymi przez Kupującego, Kupujący nie ma prawa rościć pretensji wobec Sprzedającego z powodu dostarczenia przesyłki do niewłaściwego podmiotu.
   3. Zamówienie dostarcza Sprzedający lub upoważniony przez niego przedstawiciel.
   4. Opłata za dostarczenie towarów (transport) zależy od wysokości sumy Zamówienia i miejsca dostawy:
    1. Bezpłatnie – jeśli kwota Zamówienia przewyższa 149.00 zł;
    2. 19 zł – jeśli kwota Zamówienia jest niższa niż 149.00 zł;
   5. Jeśli Kupujący życzy sobie, aby towary były dostarczone poza terytorium Polski, warunki dostawy Zamówienia zostają określone na podstawie odrębnej umowy.
  3. Jeśli Kupujący deklaruje odebranie towarów ze sklepu Sprzedającego, jest zobowiązany dokonać tego osobiście lub poprzez upoważnioną osobę, wskazaną w momencie dokonania Zamówienia. Fizyczne odebranie Zamówienia w sklepie Sprzedającego następuje po tym, jak Sprzedający potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie jest już przygotowane do odbioru. Przy Zamówieniu z opcją odbioru i płatności w sklepie, Zamówienie jest przechowywane w systemie przez 7 dni.
  4. Jeśli Kupujący złoży Zamówienie w dzień roboczy do godziny 16:00, Sprzedający lub jego upoważniony przedstawiciel dostarcza towary w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku wystąpienia jakichś problemów lub braku towaru, Sprzedający niezwłocznie powiadomia Kupującego o ewentualnym dłuższym czasie dostawy. Jeśli Kupujący nie zgłasza sprzeciwu, Sprzedający kontynuuje realizację Zamówienia.
  5. We wszystkich przypadkach, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy towarów, jeżeli Zamówienie nie zostało Kupującemu dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Kupującego lub z powodów zależnych od Kupującego.
  6. W momencie odbierania zamówionych towarów, Kupujący w obecności Sprzedającego lub upoważnionej przez niego osoby (kuriera) jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania. Jeżeli opakowanie nie budzi zastrzeżeń Kupującego, podpisuje on list przewozowy i ewentualnie reguluje należność (jeśli formą płatności była gotówka przy odbiorze). Poprzez podpisanie listu przewozowego Kupujący potwierdza, że przesyłka została dostarczona w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. Następnie Kupujący otwiera opakowanie i dokonuje oględzin produktu – sprawdza, czy zamówiony towar jest zgodny z Zamówieniem i czy nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń i jest kompletny (tzn. brak jest jakichkolwiek niezgodności, które można określić podczas zwykłych oględzin produktu). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź braków, na miejscu, w obecności kuriera, Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół szkody. Należy zapisać w nim wszystkie braki, uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia przesyłki przez kuriera. Tak sporządzony protokół wraz z całą przesyłką należy oddać z powrotem kurierowi. Jeśli Kupujący nie wykona tych czynności, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności wobec Kupującego za wszelkie nieprawidłowości związane z dostawą Zamówienia, jeśli nie są one wadami fabrycznymi lub innymi rozbieżnościami, których nie można ustalić w momencie oględzin towaru w trakcie odebrania przesyłki.
 10. Gwarancja, reklamacje, rękojmia.
  1. Właściwości każdego produktu oferowanego przez Sprzedającego są ogólnie opisane na stronie Sklepu Internetowego.
  2. Sprzedający nie odpowiada za to, jak w komputerze Kupującego wyglądają kolor, kształt lub inne parametry towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (mogą one nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom itp.).
  3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
  4. Sprzedawane produkty są objęte gwarancją, której termin obowiązywania zależy od danego produktu. Czas trwania gwarancji produktu podany jest na stronie produktu, w jego opisie. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  5. W przypadku, gdy gwarantem jest Sprzedający, produkt należy odesłać na adres Przyjaciele Kawy Sp. z o.o. podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do jednego ze sklepów stacjonarnych sprzedającego, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Formularz Reklamacji dostępny w Załączniku 2 tego Regulaminu.
  6. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Przyjaciele Kawy sp. z o.o. odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.
  7. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu iobowiązujących aktów prawnych.
  8. Informacje na temat gwarancji producenckiej znajdują się na stronie przyjcielekawy.pl pod hasłem: Kto wykonuje serwis gwarancyjny w zakładce https://www.przyjacielekawy.pl/serwis-gwarancyjny
  9. Reklamację produktu oraz reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Reklamacyjnego (Załącznik 2 tego Regulaminu) lub w formie pisemnej na adres Przyjaciele Kawy Sp. z o.o. podany w Regulaminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub emailowym oraz potwierdzeniu nadania i uzyskania numeru RMA zgłoszenia.
  10. Przyjaciele Kawy Sp. z o.o.ma 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci na jej rozpatrzenie i  poinformowanie klienta o dlaszych krokach, tak aby zakończenie procesu reklamacji przebiegało bez zbędnej zwłoki. Jeżeli w ciągu 14 dni Przyjaciele Kawy Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż zostały one uznane za uzasadnione.
  11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. W celu odesłania zakupionego produktu, Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
  12. W przypadku produktów o określonym terminie przydatności do spożycia, Sprzedający zobowiązuje się do ich sprzedaży tak, aby Kupujący miał realną możliwość zużycia produktu, zanim skończy się jego termin ważności.
  13. Zdjęcia produktów, zamieszczone na stronie www.przyjacielekawy.pl mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów.
 11. Zwrot i wymiana produktów:
  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.. Nr 141, poz. 1176 z późna. zm.).
  2. Kupujący, chcąc zwrócić produkt (-y) zgodnie z punktem 11.1. Regulaminu, ma zwrócić się do Sprzedającego i przedstawić pisemną prośbę dotyczącą zwrotu produktu, według warunków określonych w punkcie 4.2 Regulaminu.
  3. Kupujący, zwracający produkt (-y), musi przestrzegać następujących warunków:
   1. zwracany produkt musi być w oryginalnym opakowaniu, oryginalnie zapakowany (nie dotyczy zwrotu towaru wadliwego);
   2. zwracany produkt nie może być zepsuty przez Kupującego;
   3. produkt nie może być używany, ani pozbawiony wyglądu sprzedażowego (nieuszkodzone etykiety, niezerwane folie ochronne itp.). Ten punkt nie obowiązuje, jeśli zwracany jest produkt wadliwy;
   4. zwracany produkt musi być w takim samym komplecie, w jakim został otrzymany od Sprzedającego;
   5. do zwracanego produktu obowiązkowo musi być dołączony dokument jego nabycia oraz pisemna prośba dotycząca zwrotu danego towaru.
  4. Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwracanego towaru, jeśli Kupujący nie przestrzega warunków zwrotu produktu opisanych w tym Rozdziale.
  5. Zwracany produkt Kupujący może dostarczyć osobiście do Sklepu stacjonarnego Sprzedającego w czasie jego godzin pracy lub odesłać poprzez wybraną przez siebie firmę kurierską na adres Sprzedającego, w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o chęci odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdy produkt jest zwracany zgodnie z punktem 4.2. Regulaminu, Kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów zwrotu towaru (-ów) do Sprzedającego. Jeśli produkt jest zwracany, ponieważ nie zgadza się z produktem zamówionym i/lub zwracany produkt jest wybrakowany, Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia takiego produktu i zastąpienia go właściwym. Jeśli Sprzedający nie posiada produktu analogicznego, jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu zapłaconej przez niego sumy pieniędzy. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru (-ów).
  6. Zwrot i zamiana zakupionych produktów odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  7. Pieniądze za zwracane produkty, we wszystkich przypadkach, są zwracane przelewem bankowym na konto bankowe Kupującego.
 12. Ochrona danych osobowych:
  1. Kupujący, dokonując Zamówienia, przekazuje dane osobowe, dzięki którym Sprzedający może identyfikować Kupującego, dostarczyć Zamówienie, uzyskać dodatkowe informacje (jeśli zajdzie taka potrzeba) lub (za zgodą Kupującego) wykorzystać je w celach marketingowych.
  2. Kupujący, dokonując Zamówienia, zgadza się, aby na podany przez niego adres e-mail i numer telefonu były przesyłane ogłoszenia informacyjne, które są niezbędne do wykonania usługi dostawy towarów.
  3. Kupujący, który nie zgadza się, aby jego adres e-mail i/lub numer telefonu były nadal wykorzystywane w celach marketingowych, musi poinformować o tym Sprzedającego.
  4. Sprzedający potwierdza, że dane osobowe Kupującego będą wykorzystane tylko do wykonania Umowy sprzedaży oraz bezpośrednich celów marketingowych (z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 12.3 Regulaminu, kiedy to Kupujący informuje Sprzedającego o tym, że nie zgadza się na wykorzystywanie jego danych do celów promocyjnych). Sprzedający zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych Kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów Sprzedającego, związanych z wykonaniem Umowy sprzedaży (dostawcom i innym). We wszystkich innych przypadkach, przekazanie danych osobowych Kupującego osobom trzecim może nastąpić tylko na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP.
  5. Dane osobowe, które Kupujący podaje, dokonując przelewu bankowego ze swojego konta bankowego na konto bankowe Sprzedającego, są bezpiecznie przetwarzane, przy wykorzystaniu certyfikowanego systemu zabezpieczającego SSL (ang. Secure Socket Layer). W tym przypadku cała odpowiedzialność za ochronę danych ponosi bank, z którego usług korzysta Kupujący.
  6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.
  7. Aby Kupujący otrzymywał pełną informację o Sklepie Internetowym, Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka). Dzięki temu, po zalogowaniu się Klienta, utrzymywana jest sesja Klienta, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła. Ponadto Klient otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego “Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez Sprzedającego do dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. Kupujący ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez Sprzedającego, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu Internetowego mogą być dla niego niedostępne. Kupujący akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez Sprzedającego. Zgodę tę Kupujący w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Sprzedającym.
  8. Każdy wniosek lub instrukcję dotyczącą przetwarzania danych osobowych, Kupujący przedstawia Sprzedającemu na piśmie. Sprzedający ma 30 (trzydzieści) dni (licząc od dnia wpłynięcia takiego wniosku), na udzielenie Kupującemu pisemnej odpowiedzi.
  9. Kupujący, który nie zgadza się z tym rozdziałem Regulaminu, dotyczącym ochrony danych osobowych, traci prawo do korzystania z usług Sklepu Internetowego.
 13. Odpowiedzialność:
  1. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość podania danych osobowych. Jeśli Kupujący nie poda dokładnych danych osobowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tym związane i ma prawo do dochodzenia od Kupującego rekompensaty za poniesione przez to szkody.
  2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za czynności dokonywane przy korzystaniu z usług Sklepu Internetowego.
  3. Sprzedający jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności w tych przypadkach, kiedy szkody są spowodowane tym, że Kupujący, nie zważając na rekomendacje Sprzedającego i swoje obowiązki, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, pomimo tego, że miał taką możliwość.
  4. Jeśli na stronie internetowej Sklepu znajdują się odnośniki do stron internetowych innych firm, organizacji czy osób, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści tam udostępniane i prowadzone czynności, ponieważ tych stron nie nadzoruje, nie kontroluje i nie jest ich przedstawicielem.
  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za partnerów Kupującego, z którymi Kupujący zawarł porozumienia w sprawie wykonania wzajemnych zobowiązań.
  6. W przypadku powstania szkód, strona, która ponosi winę, jest odpowiedzialna za bezpośrednie jej pokrycie drugiej stronie.
 14. Postanowienia końcowe:
  1. Zasady tego Regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe w związku z egzekwowaniem zasad niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, będą rozstrzygane sądownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Załącznik 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz należy wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Pobierz Załącznik 1

Załącznik 2: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO (formularz należy wypełnić i wysłać w przypadku chęci reklamacji produktu z tytułu rękojmi lub gwarancji).

Pobierz Załącznik 2